TRANSLATE

Neuropsykiatrista kuntoutusta ei saa lopettaa

Kol­me­tois­ta­vuo­tiaal­la tyt­tä­rel­lä­ni on au­tis­min kir­jon häi­riö HFA (high func­tio­nal au­tism) se­kä vi­suaa­li­nen hah­mo­tus­häi­riö NLD. Vii­me syk­sy­nä hän pää­si Hyk­sin Ki­pi­nä-osas­tol­le, jos­sa hoi­de­taan neu­ro­psy­kiat­ris­ta kun­tou­tus­ta tar­vit­se­via nuo­ria. En­nen pää­syä kun­to­tuk­seen tyt­tä­re­ni oli pi­tä­nyt vuo­den tau­koa kou­lus­ta ja ol­lut ko­to­na.

Tyt­tö al­koi kun­tou­tua no­peas­ti, ja muu­ta­ma viik­ko sit­ten hän al­koi käy­dä kou­lus­sa. Alet­tiin jo pu­hua ko­tiu­tu­mi­ses­ta. Syr­jäy­ty­mis­ke­hi­tys oli kat­kais­tu.

Hel­mi­kuus­sa hä­nel­le ker­rot­tiin, et­tä osas­to lo­pe­te­taan maa­lis­kuun lo­pus­sa. Tyt­tö lo­pet­ti kou­lun­käyn­nin ja al­koi voi­da huo­nos­ti. Ko­tiu­tus­haa­veis­ta luo­vut­tiin. Kos­ka mi­tään vas­taa­vaa kun­tou­tus­osas­toa ei ole, ty­töl­le lu­vat­tiin paik­ka nuo­ri­so­psy­kiat­ri­sel­ta tut­ki­mus- ja hoi­to-osas­tol­ta. Ku­kaan ei ole osan­nut ker­toa, on­ko osas­tol­la au­tis­min kir­jon tun­te­vaa hen­ki­lö­kun­taa...

 ---Au­tis­min kir­jon häi­riöt tun­nis­te­taan ny­kyi­sin yhä ai­kai­sem­min. Lie­väs­ti au­tis­tis­ten nuor­ten mää­rä kas­vaa. Mi­tä myö­hem­min häi­riöt tun­nis­te­taan, si­tä to­den­nä­köi­sem­min seu­raa ma­sen­nus­ta, ah­dis­tus­ta ja käy­tös­häi­riöi­tä. Nuor­ten neu­ro­psy­kiat­ri­sen hoi­don ja kun­tou­tuk­sen tar­peen mää­rä kas­vaa.
Ko­to­na teh­tä­väs­tä hoi­dos­ta pu­hu­taan pal­jon. Mo­tii­vi­na sii­hen on ra­ha, ei nuor­ten hy­vin­voin­ti. En­ti­sai­kaan, kun au­tis­mia ei tun­net­tu, au­tis­tit pan­tiin mie­li­sai­raa­laan. Ei kai enää ny­kyi­sin?

Maail­man tär­keim­män ty­tön äi­ti
Jul­kai­sem­me kir­joi­tuk­senpoik­keuk­sel­li­ses­ti ni­mi­mer­kil­lä.

HS Mielipide11.3.2015

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti